'YMLAEN': Y SUL A'R WYTHNOS NEWYDD

Dros y Sul, ein braint fel eglwys fydd cael gwrando cenadwri a derbyn arweiniad gan y Parchedig Glyn Tudwal Jones (Caerdydd). Gwyddom y cawn ganddo bregethu meddylgar a phregethau buddiol a bendithlawn. Gweddïwn am wenau Duw ar Oedfaon y Sul. Yn ôl ein harfer, bydd yr Oedfa Foreol am 10:30. Cynhelir yr Ysgol Sul. Bydd yr Oedfa Hwyrol am 18:00.  

PIMS nos Lun (24/6; 19:00-20:30 yn y Festri). Cyfarfod olaf y tymor. Bwrw golwg yn ôl dros flwyddyn o ‘Ych!’.

Bore Gwener (28/6; 10:00): ‘Llynyddwch’. Paned a thrafodaeth wrth ymyl llyn llonydd y Rhath. Cawn gyfle i drafod, fesul pennod, llyfr Elfed ap Nefydd Roberts: Dehongli’r Damhegion (Cyhoeddiadau’r Gair, 2008). Echel ein trafodaeth fore Gwener fydd Dameg y Mab Colledig. (t.82-86). Cyfarfod olaf y tymor.

IMG_5128.JPG

'YMLAEN': Y SUL A'R WYTHNOS NEWYDD

IMG_5128.JPG

Deisyfwn fendith ar Oedfaon y Sul. Bydd ein Hoedfa Foreol (10:30) dan arweiniad Owain: ‘Tirweddau Gweddi’. ‘Rydym eisoes wedi ystyried yr Ardd a’r Mynydd; Glan Môr a’r Goedwig, yr Anialwch a’r Afon. Testun ein sylw bore Sul fydd yr Ogof: un proffwyd a phum brenin! (1 Brenhinoedd 19 a Josua 10:15-21). Cynhelir Ysgol Sul. Oedfa Gymundeb fydd hon. Cawn gyfle i gydymdeimlo â’r galarus yn ein plith, a chofio’r aelodau hynny sy’n methu a bod gyda ni, gan bellter ffordd, cystudd neu henaint.

Yn ein Hoedfa Hwyrol (18:00) bydd Owain yn parhau â’r gyfres o bregethau: ‘Newyddion Da y Pregethwr’. Gellid darllen rhag blaen Pregethwr 3. Awgryma Owain fod y Pregethwr yn nhestun ein sylw (3:15; Y peth a fu o’r blaen sydd yr awr hon; a’r peth sydd ar ddyfod a fu o’r blaen: Duw ei hun a ofyn y peth a aeth heibio.) ar ei waethaf ac ar ei orau! Ymhlyg yn y lleddf mae llawenydd o’r mwyaf. Am wybod rhagor? Dewch â chroeso mawr.

Methu dod i’r Oedfaon? Ymunwch â ni trwy gyfrwng negeseuon trydar @MinnyStreet #AddolwnEf Dechrau toc wedi 10:30/18:00.

PIMS nos Lun (3/6; 19:00-20:30 yn y Festri).

Nos Fawrth (4/6; 19:30-20:30 yn y Festri) Gweddïo’r Salmau gyda’r holl greadigaeth: Salm 10: 9a; Salm 49: 12/20 a Salm 148. Down ynghyd i weddïo ... oherwydd fe wyddom fod yr holl greadigaeth yn ocheneidio, ac mewn gwewyr drwyddi ... (Rhufeiniaid 8:22)

Babimini bore Gwener (7/6; 9:45-11:15 yn y Festri): gwên, a chroeso, cwmni a phaned i’r rhieni; ac i’r plantos: hwyl a chân, chwarae a chwerthin. Gorffwysed bendith ar Fabimini. ‘Rydym yn ddyledus i’r rheini sy’n rhoi o’u hamser i gynnal y fenter bwysig hon.